fbpx

Forretningsbetingelser

Når kunder afgiver ordre til, eller indgår aftaler med Meander Media, accepteres følgende vilkår og betingelser. Nærværende betingelser bekræftes af kunden ved enhver aftales indgåelse.

Anvendelse

 1. Disse vilkår er gældende for alt samarbejde mellem Meander Media og Kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt med Kunden.
 2. Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder:
  (i) hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale, (ii) vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret, (iii) hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser, (iv) hvis Meander Media ansatte på anden vis kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden.

Kommunikation

 1. Al kommunikation med bindende vilkår mellem Meander Media og Kunden kan ske via e-mail, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
 2. Kunden skal anvende de på www.meandermedia.dk til enhver tid oplyste e-mails til al kommunikation med Meander Media.

Tilbud

 1. Alle tilbud fra Meander Media er uforpligtende og gyldige i 14 dage fra udstedelsesdatoen, med mindre andet er oplyst. Herefter skal et nyt tilbud udarbejdes og sendes for at kunne anvendes. Tilbuddet er betinget af, at opgaven kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet, og at kundens tilsendte materiale stemmer overens med aftalerne deri. Forholdene for opgaven samt en opgavebeskrivelse vil finde sted på tilbuddet. Opgavens omfang bygger udelukkende på de punkter, der nævnes i tilbuddet. Eventuelle ændringer til opgavebeskrivelsen eller tilføjelser fra kundens side, vil blive aftalt og faktureret særskilt mellem begge parter.
 2. Kunden kan som udgangspunkt acceptere et tilbud per e-mail, medmindre andet er aftalt.
 3. Hvis kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, finder disse ikke anvendelse uden Meander Medias skriftlige accept af disse vilkår.

Pris og betaling (Design, udvikling, support og konsulentbistand)

 1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til Meander Media vil blive behandlet som anmodning om betalbart arbejde (med enten klip eller efter timedebitering), med mindre henvendelse kan henføres til opgaver, hvorom der mellem Kunden og Meander Media udtrykkeligt er indgået anden aftale.
 2. Betalbart arbejde afregnes pr. påbegyndt kvarter (15 minutter) for klippekort-aftaler eller pr. påbegyndt halve time (30 minutter) hvis Meander Media accepterer at arbejde uden klippekort-aftale.
 3. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. Meander Media skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse

Klippekort

 1. Klippekort faktureres som udgangspunkt ved oprettelsen med betalingsfrist netto 8 dage.
 2. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af ydelser der udføres af Meander Media herunder grafisk design, webdesign, websupport og konsulentbistand.
 3. Klippekort kan ikke benyttes til brug for køb af licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
 4. Hvert klip svarer til 60 min. Arbejde ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt 15. minut.
 5. Alle klippekort udløber 12 måneder efter fakturadato.
 6. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
 7. Meander Media administrerer klippekortet og foretager timeregistrering og afregning af forbrug.
 8. Udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden.

Udviklingsopgaver og immaterielle rettigheder

 1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Meander Medias udførelse af serviceydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Meander Media.
 2. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Meander Medias udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.
 3. Meander Media er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Meander Media måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde Meander Media, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Kurser, workshops, events og foredrag

 1. Fysiske kurser, workshops, events og foredrag betales forud.
 2. Aflysning: Ved mindre end 30 dage før tilbagebetales 50%. Ved mindre end 14 dage før, gives ingen refusion.
 3. Vi forbeholder os retten til at aflyse ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning, vil det være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur.

Serviceaftaler

 1. Serviceaftaler indgået med Meander Media løber i 12 måneder fra serviceaftalens godkendelse af Kunden.
 2. Serviceaftaler kan forlænges efter 12 måneder og skal godkendes af Kunden.
 3. Hvis Kunden ikke ønsker at benytte serviceaftaler der er indgået med Meander media, refunderes eller kompenseres Kunden ikke for serviceaftalens resterende periode.
 4. Hvis Kunden eller tredje part uden forudgående skriftlig aftale med Meander Media, foretager ændringer der har direkte eller indirekte betydning for serviceaftalen, kan Meander Media bringe serviceaftalen til ophør uden videre.

Hjemmesider:

 1. Meander Media tager ikke ansvar for hjemmesidens funktionalitet og udseende, hvis kunden eller tredje part foretager ændringer, rettelser og/eller opdateringer af nogen art på hjemmesiden. Ønskes efterfølgende hjælp til ‘trouble shoot’ kan dette foretages til timepris.

Handelsbetingelser for Serviceaftale:

Regelmæssig tjek og sikkerhedsopdatering*

Det koster ikke noget at anvende WordPress og man er ikke bundet til noget abonnement eller lignende, derimod skal man regne med, at hjemmesiden skal holdes opdateret. Der kommer løbende opdateringer til både WordPress, tema og plug-ins. 

 

Vi tilbyder at tage et regelmæssigt tjek af hjemmesiden, så den bliver holdt ved lige og dermed er opdateret og skarp og ikke bliver slidt og gammel før tid. Vi holder hele tiden øje med vigtige opdateringer og træder til, når det er nødvendigt. 

 

Tjek og opdatering indeholder: Vi tjekker op på, om der er opdateringer til WordPress, Tema og plug-ins og sørger for, at de bliver opdateret og efterfølgende tjekket igennem.

 

Hvis der er opgaver, der kræver mere tid i forhold til tilrettelser efter en opdatering, indhentes accept til udførelse af disse på timebasis.

 

*Med service-aftalen ‘Regelmæssig tjek og sikkerhedsopdatering’ mindskes risikoen for hackerangreb, men det er ikke nogen garanti for at undgå et hackerangreb. Det anbefales derfor altid, at hjemmesiden hostes hos en udbyder, der ofte laver backup og opbevarer dem i minimum nogle måneder og er i stand til hurtigt at kunne udrulle en backup, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Priser og betaling

 1. Alle priser opgivet af Meander Media er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 8 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt med Kunden. Ved opgaver med meget kort deadline kan betalingsdato være kortere.
 3. Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.
 4. Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er Meander Media berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser. Ydermere forbeholde Meander Media sig retten til at afbryde Kundens forbindelsen til al hosting/website service, indtil fuld betaling er sket.

Reklamation/fejl

 1. Alle fejl og mangler skal meddeles skriftlig straks efter levering. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til Meander Media, kan den ikke senere gøres gældende.
 2. Enhver reklamation skal angive, hvad der er galt med leverancen fra Meander Media, og hvad Kunden præcis ønsker, at Meander Media skal foretage sig.
 3. Kunden skal udførligt informere Meander Media om fejlens karakter, herunder hvor den optræder samt hvorledes den eventuelt kan genskabes.
 4. Meander Media giver Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes. Meander Media kan frit vælge, om der skal ske omlevering, udbedring eller gives et forholdsmæssigt afslag i prisen.
 5. Meander Media yder omlevering/udbedring inden for rimelig tid.
 6. Meander Medias ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig  slidtage, (ii) brug i strid med Meander Media instruktioner, almindelig praksis samt ved brug til formål uden for aftalen, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Meander Media, eller (iv) andre forhold, som Meander Media er uden ansvar for.

Fortrolighed

Alle oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af hjemmeside er fortrolige og må ikke videre gives til tredjepart.

 

Force majeure

Skulle der i aftaleforholdet opstå forhold, der skyldes omstændigheder, der udsætter opfyldelsen af aftalen eller hindrer dette, er Meander Media ikke ansvarlig overfor kunden. Eksempelvis dødsfald, fratrædelse af nøglemedarbejdere, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout, strømafbrydelser, hackerangreb med mere.

 

Erstatningsansvar

Ansvarsbegrænsning 

 1. Meander Medias erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart, samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af leverancen. 
 2. Herudover kan Meander Medias samlede ansvar ikke overstige 100% af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer, der udspringer af nærværende aftale gennem de seneste seks måneder op til meddelelsen om misligholdelse. Meander Media har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen. 

 

Overdragelse

Kunden og Meander Media har ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive søstervirksomheder. Herudover kan ingen af Parterne uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 

 

Ophør

 1. Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 2 ugers varsel, dog er Meander Media berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelses-tidspunktet, allerede afholdte omkostninger, samt omkostninger i forbindelse med opsigelsen. Meander Medias arbejde i forbindelse med opsigelsen debiteres kunden i henhold til timeforbrug efter Meander Media til enhver tid gældende timepriser. 
 2. Ved Aftalens afslutning skal hver part på en anden parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anden part. 

 

Tvist

  1. Tvister afgøres efter dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, kan konflikten søges løst enten ved syn og skøn eller mediation, hvis parterne er enige om det. 
  2. Hvis parterne ikke kan finde anden løsning, skal tvisten løses af Sø- og handelsretten i København, medmindre Parterne indgår aftale om at anvende en dansk voldgift. 

Forretningsbetingelser

 1. Meander Media forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail inden næste abonnements-, serviceaftale- og/eller klippekortsperiode.

Yderligere for Salgsmaskine abonnementet:

Opstarts- og strategimøde af 1 times varighed, hvor Status her og nu, Konkurrencesituation, Fokus på fremtiden, behovsafklaring og sparring på hjemmesidedesign gennemgåes.

Hosting: Websitet hostes hos en pålidelig host

Binding: 18 måneder = 18 måneders betaling for Salgsmaskine-abonnementet. Betaling for Salgsmaskinen forefalder d. 15. I hver måned efter lancering af websitet. Dog senest 3 måneder efter igangsættelse af det pågældende website.

100% ejerskab: Siden kan frigives for et gebyr på 1.900 kr. og flyttes til anden host efter 18 måneders binding (18 x betaling for Salgsmaskineabonnementet). Vælger man at flytte sit website før udløbet af de 18 måneders binding (18 x betaling) betales stadig for den indgåede aftale.

E-mail Support inkluderer hjælp, hvis det pågældende website er nede pga hosten. Hvis et website skulle bilve udsat for et hackerangreb anbefaler vi, at der udføres et tjek på siden og dette ligger udenfor salgsmaskinetilbuddet.

SalesFunnel indeholder: Teknisk opsætning af Pop-up, SignUp formular, tilmelding der forbindes direkte til din mailingliste og Sparring om Freebie/Lokkekald.

Ønskes flere Popups og Sign-up formularer på dit website udfører vi gerne dette på timepris.

Kunden sørger for: Opsætning og layout af Freebie (Pdf, guide, kursus …) + Opsætning af e-mailmarketing platform som eksempelvis Active Campaign eller MailChimp. Ønskes hjælp til dette kan vi hjælpe på timepris.

Forretningsbetingelser opdateret 19. januar 2023